Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày đăng: 29/08/2022  16:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2844/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

Theo đó, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Các Sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung, dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2645/UBND-KTTH ngày 15/8/2022.

 

Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành trong tháng 9 năm 2022) một số nội dung sau: Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành/hướng dẫn định mức thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình).

 

Xây dựng Đề án thành phn đối với nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình.

 

Số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số; loại phương tiện, hình thức, điều kiện, đối tượng Người có uy tín nhận hỗ trợ trang bị phương tiện nghe nhìn thuộc Nội dung số 01, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình.

 

Quy định cụ thể vai trò trách nhiệm của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí thuộc Nội dung số 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phù hợp với các quy định, quyết định hiện hành. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.

 

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung, dự án của Thông tư.

 

Trần Huệ