Thứ sáu, Ngày 29/09/2023 -

Đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Ngày đăng: 05/10/2022  13:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/10, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có Công văn số 1245/TCKTTV-KHQT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế -xã hội ở các địa phương.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong các hoạt động về khí tượng thủy văn nói chung và nghiên cứu tăng cường công tác phục vụ về khí tượng thủy văn nói riêng.

 

Để tăng cường hơn nữa công tác phục vụ về khí tượng thủy văn ở các địa phương, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các Quý Cơ quan căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của các Sở, ban, ngành trực thuộc, các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng, thủy văn, hải văn; đề xuất các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn cần nghiên cứu để phục vụ công tác phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nhu cầu và đề xuất gửi về Tổng cục Khí tượng Thủy văn trước ngày 30 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp. Trên cơ sở đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ xây dựng đề xuất đặt hàng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đại phương./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh