Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 05/10/2022  15:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 3299/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Chương trình).

 

Chương trình xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030:

 

Về xây dựng nông thôn mới: Đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn 15 tiêu chí trở lên; các xã mỗi năm đạt thêm từ 1-2 tiêu chí trở lên theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 100% xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Có 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đến năm 2025, 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, 20% hộ dân tộc thiểu số trở lên tham gia vào hợp tác xã; cơ bản hoàn thành công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thiên tai sạt lở; 100% thôn, làng có nhà rông truyền thống được sửa chữa, trùng tu định kỳ; trên 90% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 50% số xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

 

Đến năm 2030, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ đã di cư tự do. Cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, 100% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản không còn xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

 

Về giảm nghèo: Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 3-4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm.

 

Đồng thời, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu xác định tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương giao cho địa phương.

 

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản gồm: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát động và nhân rộng các phong trào, mô hình hiệu quả về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. (2) Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. (3) Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. (4) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù. (5) Phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện khả năng thụ hưởng, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. (6) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

 

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng Chương trình/Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU và Chương trình này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và các Bộ, Ngành Trung ương theo quy định.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Chi tiết văn bản xem tại đây!

 

Huỳnh Diu - Đình Trung