Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Bổ sung 795.454 triệu đồng để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022
Ngày đăng: 22/11/2022  16:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1449/QĐ-TTg Về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022

 

Theo đó, bổ sung 795.454 triệu đồng (Bảy trăm chín mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu đồng) từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10824/BTC-HCSN ngày 20 tháng 10 năm 2022, cụ thể:

 

Kinh phí bổ sung cho 03 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng) là 129.970 triệu đồng.

 

Kinh phí bổ sung cho 46 địa phương là 665.484 triệu đồng.

 

Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

 

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

 

Cũng theo Quyết định nêu trên, tỉnh Kon Tum được bổ sung 25.841.000.000 đồng./.

 

                                                                                                Trịnh Minh