Thứ 4, Ngày 07/12/2022 -

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 21/11/2022  17:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh.

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 2; sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 6 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, điểm b khoản 6 và bổ sung điểm g vào khoản 6 Điều 5; sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 6; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 của Điều 7; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10; sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 của Điều 22 tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh.

 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình để phù hợp với Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2022./.

 

Cổng TTĐT tỉnh