Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI
Ngày đăng: 02/12/2022  16:57
Mặc định Cỡ chữ
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Trong năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022”, đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17.627 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 109,32% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 23.191 tỷ đồng, đạt 100,83% kế hoạch và tăng 15,95% so với cùng kỳ…

 

Năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 20.400 tỷ đồng); Thành lập mới 360 doanh nghiệp; Giá trị xuất khẩu 290 triệu USD; Trồng mới trên 4.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,12%...

 

Năm 2022, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo với phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; dư luận xã hội quan tâm.

 

Năm 2023, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và sát thực tế.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, thống nhất điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo kiện toàn đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu của cấp mình, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2023.

 

Trong đó, tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Rà soát, thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ; đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025-2030; Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trên địa bàn tỉnh.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy. Tăng cường đoàn kết nội bộ, khắc phục triệt để tình trạng "bằng mặt, không bằng lòng" tại một số cấp ủy, địa phương.

 

Đồng chí lưu ý, năm 2023, là năm thứ ba triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2020-2025. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW “về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đây là chủ trương quan trọng để phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

 

Dự báo năm 2023, tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến KT-XH của tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương năng động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra./.

Dương Nương