Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh
Ngày đăng: 03/12/2022  19:40
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, năm 2023, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 12 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; các Công ty: TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, Cổ phần cấp nước Kon Tum, Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; UBND huyện Kon Rẫy.

 

Nội dung thanh tra tập trung việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị; trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; công tác chấp hành các quy định của pháp luật và giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai; trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, về tố cáo; thực hiện các kế hoạch, phương án cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước...

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra được phê duyệt, tiến hành công tác thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và quy định khác có liên quan.

 

Cổng TTĐT tỉnh