Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
Ngày đăng: 04/12/2022  09:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/12, Bộ Công Thương có Văn bản số 7744/BCT-XNK gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Theo đó, ngày 19 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động). Liên quan đến việc xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động này (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động), Bộ Công Thương xin trao đổi với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

 

Về nội dung Kế hoạch hành động: Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và những nhiệm vụ, nội dung chủ yếu đã nêu trong Chương trình hành động, trên cơ sở điều kiện thực tế, lợi thế và tiềm năng phát triển của từng địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch hành động của địa phương mình, trong đó nêu rõ chi tiết 06 nhóm nhiệm vụ chính, đầu mối triển khai và thời gian thực thi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có thể lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn với các nhiệm vụ của Chương trình hành động để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Trên cơ sở các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình hành động, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển sản xuất và dẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của địa phương.

 

Về thời gian ban hành Kế hoạch hành động: Để thống nhất triển khai Chương trình hành động trên cả nước, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét triển khai sớm việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động trong Quý IV năm 2022 hoặc chậm nhất trong Quý I năm 2023. Đồng thời, đề nghị quý Ủy ban gửi 01 bản Kế hoạch hành động đã được ban hành về Bộ Công Thương để theo dõi, tổng hợp chung./.

 

Trịnh Minh