Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng: 12/01/2023  09:03
Mặc định Cỡ chữ
Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân nên số đơn giảm so với năm 2021, đặc biệt là không làm phát sinh đơn thư tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Nguyễn Hiệp

 

Toàn tỉnh có 133 phòng, trụ sở tiếp công dân, được bố trí ở những nơi thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; 223 cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân có chuyên môn phù hợp và thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.

 

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 147 đơn khiếu nại, tố cáo (giảm 72 đơn so với năm 2021); nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách; trong đó, 46 đơn thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết (chiếm 31,29%), còn lại không thuộc thẩm quyền giải quyết (chiếm 68,71%). Các cơ quan tư pháp tiếp nhận 84 đơn/84 vụ việc thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết (tăng 24 vụ việc so với năm 2021). Kết quả, đã xem xét, giải quyết xong 79 vụ việc (chiếm 94,05%), còn lại 05 vụ việc đang giải quyết (chiếm 5,95%).

 

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với 21 cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy các ưu điểm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, các cơ quan, địa phương đã cơ bản khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

 

Trong năm 2022, người đứng đầu cấp ủy, UBND các cấp, các cơ quan tư pháp đã tổ chức 2.655 cuộc tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quy định. Qua công tác tiếp công dân, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và trả lời cho công dân theo quy định.

 

Có được kết quả này là do trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, nhất là tập trung giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài của người dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên và đột xuất tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo, trọng tâm là Chỉ thị số 35- CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số ll-QĐi/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn.

 

Định kỳ vào ngày 22 hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, bí thư các xã, phường, thị trấn cũng triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện nghiêm chế độ tống hợp, báo cáo kết quả tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Định kỳ hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Đảng, Mặt trận đoàn thể, nội chính và đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Qua đó, kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối họp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư; kịp thời tham mưu giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy…

 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân các cấp. Qua đó, cấp ủy, chính quyền đã xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh đảm bảo việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định.

 

Nhìn chung, trong năm 2022, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm (48 đơn); nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo vệ người tố cáo được nâng lên, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Dương Nương