Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong dân
Ngày đăng: 02/02/2023  21:03
Mặc định Cỡ chữ
Qua 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm và Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan nhà nước cùng cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhằm triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022; thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong Nhân dân, qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm kịp thời trong năm 2022.

 

Việc cung cấp thông tin các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thực hiện theo đúng qui định, định kỳ hàng tháng. Thông qua giao ban báo chí hàng tháng, UBND tỉnh đã thực hiện việc cung cấp thông tin phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm cho các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí định kỳ và đột xuất với nhiều hình thức đa dạng: tổ chức họp báo; cung cấp thông tin qua giao ban báo chí; công khai thông tin lên trang thông tin điện tử; trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; gửi thông cáo báo chí,…

 

Công tác tuyên truyền trên báo chí thực hiện có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; nhiều bài viết được đầu tư công phu, có chiều sâu, ý nghĩa, phát huy tốt vai trò thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung thông tin tuyên truyền công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông; nhất là phản ánh những nỗ lực và các giải pháp kịp thời của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sau khi kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh COVID-19; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

 

Năm 2022, tỉnh đã thực hiện hợp tác truyền thông với 02 cơ quan báo hình và 04 cơ quan báo in, báo điện tử với tổng kinh phí hợp tác truyền thông gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều tin, bài, mở chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên có các nội dung tin, bài, phóng sự các thông tin về 3 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về vị trí, vai trò, bản chất, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện mới, đặc biệt vai trò của hợp tác xã trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; mô hình hợp tác xã có các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); mô hình hợp tác xã quy mô cấp tỉnh, cấp vùng miền, cấp quốc gia…; phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường đưa tin, phát sóng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

 

Việc cung cấp thông tin và xử lý thông tin đối với triển khai các công trình, dự án trọng điểm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương mà báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin.  

 

Đối với vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm về triển khai các công trình, dự án trọng điểm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương đều được theo dõi sát sao; một số vụ việc có lượng thông tin báo chí phản ánh dày, gây hoang mang trong Nhân dân, đều được theo dõi và có báo cáo tổng hợp, thống kê tin, bài báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định. Qua đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý kịp thời thông tin, thông tin tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm.

 

Công tác nắm bắt tình hình hoạt động báo chí, mạng xã hội đưa tin về tình hình của tỉnh thường xuyên, qua đó phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các bài viết, thông tin xấu, độc chưa được kiểm chứng giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và các cấp chính quyền địa phương hiệu quả.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa kịp thời việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với vấn đề nhạy cảm, Nhân dân quan tâm, hoặc thông tin gây hoang mang trong Nhân dân; còn tình trạng né tránh, trì hoãn việc cung cấp thông tin; một số đơn vị, địa phương chậm trễ hoặc không thực hiện công tác báo cáo các nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Thông tin, tuyên truyền về địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng có lúc nội dung chưa sâu, thiếu tính hấp dẫn, tính đột phá, chưa mang lại hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

 

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn. Nhiều nội dung phối hợp thực hiện tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

 

Thông qua công tác phối hợp, cơ quan nhà nước các cấp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các cấp trên địa bàn tỉnh; qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 Minh Huệ