Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Thành phố Kon Tum triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 17/03/2023  10:29
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Kon Tum vừa có văn bản số 912/UBND-VX ngày 16/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

 

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán và tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao từ Chương trình trên địa bàn thành phố trong năm 2023, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố Kon Tum giai đoạn 2021-2025 thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và các Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố đầu năm 2023.

 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo quy định hiện hành; Ưu tiên các nguồn lực, có giải pháp huy động nguồn lực hợp pháp khác và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025 được UBND tỉnh giao và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, các mô hình hỗ trợ thực hiện giảm nghèo và các nhiệm vụ khác trong tổ chức thực hiện Chương trình; đảm bảo các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ, lãng phí.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường giám sát thực hiện Chương trình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định./.

 

                                                                                     Lê Hằng