Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày đăng: 17/03/2023  13:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/3, Bộ Công Thương có Văn bản số 1432/BCT-TTTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miến núi (DTTS&MN)

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình), Bộ Công Thương đã có Công văn số 4292/BCT-TTTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố (UBND tỉnh) về việc hướng dẫn triển khai Chương trình, trong đó Bộ Công Thương đã hướng dẫn thực hiện nội dung “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tại Khoản 6 Điều 3 quy định: “6. Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 4.400 triệu đồng/chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Bộ Công Thương thông báo để UBND tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành.

 

Tại Văn bản số 4292/BCT-TTTN ngày 25 tháng 7 năm 2022 gửi UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình, Bộ Công Thương đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo định kỳ tình hình tổ chức triển khai, đánh giá thực hiện các nội dung của Chương trình theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Để tổng hợp, nắm bắt tình hình thực hiện nội dung “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh phối hợp báo cáo một số nội dung như sau:

 

Tình hình triển khai nội dung “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2022 tại địa phương; kế hoạch triển khai năm 2023.

 

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nội dung nêu trên. 3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 

Văn bản gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 25 tháng 3 năm 2023./.

 

                                                                                                Trịnh Minh