Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Phân cấp xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Ngày đăng: 17/03/2023  21:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/3/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023/2023 phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố được UBND tỉnh giao quản lý các nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ các loại tài sản là trụ sở làm việc; ô tô và các phương tiện vận tải khác).

 

UBND các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN đối với nhiệm vụ KH&CN do UBND huyện, thành phố phê duyệt có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ các loại tài sản là trụ sở làm việc; ô tô và các phương tiện vận tải khác).

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2023. Áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN; cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về KH&CN; Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN; Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Luật KH&CN; Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 

Cổng TTĐT tỉnh