Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/03/2023  22:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 720/UBND-NC về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10/02/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 150/UBND-TTHCC ngày 18/01/2023 về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện các phương thức tra cứu, sử dụng thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại Công văn số 548/UBND-NC ngày 03/3/2023, Công văn số 410/UBND-NC ngày 20/02/2023 và Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh...

 

Các sở, ban ngành theo dõi công bố thủ tục hành chính của các Bộ ngành Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đối với 39 thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 104/2022/ND-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

 

Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Trang thông tin điện tử; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn (trong đó, không yêu cầu nộp hồ sơ giấy đối với các hồ sơ đã nộp bằng hình thức trực tuyến từ tài khoản định danh điện tử của các tổ chức, cá nhân). Phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, Bộ phận một cửa các cấp và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả.

 

Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương thực hiện 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nghiêm túc việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo đúng quy định; quán triệt việc thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức ký cam kết, thẩm quyền khai thác, sử dụng các thông tin, nhân thân của công dân trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

 

Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hoá theo đúng quy định.

 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị và địa phương theo Công văn số 1552/BTTT-TTH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hoàn thành trong tháng 6/2023).

 

Triển khai rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa (hoàn thành trong tháng 6/2023).

 

Triển khai rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm (hoàn thành trong tháng 9/2023).

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng