Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Quý I/2023: Trên 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết
Ngày đăng: 26/03/2023  09:08
Mặc định Cỡ chữ
Trong quý I/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 395 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đến nay, các cơ quan liên quan đã giải quyết 156/193 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,83%.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

 

Cũng trong quý I, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 102 lượt/103 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương là 50 lượt người; Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tiếp định kỳ và đột xuất là 52 lượt/53 người.

 

Trong các tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo được quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao...

 

Thái Ninh