Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 29/03/2023  09:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 830/KH-UBND về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, năm 2023 xác định các nội dung thực hiện gồm:

 

Tăng cường công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ BMNN, Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN, Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh...

 

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của các cơ quan, đơn vị biết nhằm nâng cao trách nhiệm, trình độ và lựa chọn cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ được giao; nhất là ở các cơ quan, đơn vị trọng điểm, có nhiều nhiệm vụ thuộc BMNN.

 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc, quy chế công tác bảo vệ BMNN, công tác văn thư, lưu trữ, phương án bảo vệ nơi lưu giữ BMNN... cho phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

Rà soát, phân loại BMNN theo thời gian, độ mật đã được xác định trước ngày 01/7/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng độ mật theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Luật Bảo vệ BMNN.

 

Quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN (nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật); đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị. Khắc phục những vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN, như: soạn thảo, lưu giữ tài liệu có nội dung BMNN trên máy tính có kết nối Internet hoặc có lịch sử kết nối Internet; truyền đưa bí mật nhà nước trên mạng viễn thông không qua mã hóa cơ yếu; sao chụp, chuyển giao BMNN và thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật mang BMNN không đúng quy định; việc sử dụng không đúng, không đầy đủ các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN...

 

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN để triển khai ngay những giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, truy xét, truy tìm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, răn đe.

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp Công an tỉnh để được hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (qua Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu).

 

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo quy định; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

 

Chi tiết Kế hoạch, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng