Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 26/05/2023  14:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2493/BGDĐT-VP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 301/QĐ-BGDĐT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Phương án cắt giảm, đơn giản hóa).

 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Phương án cắt giảm, đơn giản hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6/2023./.     

                                                                            

Trịnh Minh