Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Kết quả hoạt động tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh
Ngày đăng: 03/06/2023  18:25
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 5/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ban hành thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII; cho ý kiến đối với 10 Tờ trình của UBND tỉnh.

 

Cũng trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Đăk Tô và Kon Plông, Sa Thầy; chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Đăk Tô và thành phố Kon Tum, Sa Thầy.

 

Cho ý kiến đối với các Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 31/3/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 10/4/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 21/4/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 09/5/2023 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 09/5/2023 về đăng ký bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 12/5/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12/5/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết Mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và một dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 14/5/2023 về đăng ký bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cho ý kiến lần 2 đối với 02 Tờ trình: Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 12/5/2023, Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12/5/2023 và các Tờ trình: Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 24/3/2023 về việc xin ý kiến ban hành “Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum”; Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 18/4/2023 về xin ý kiến ban hành Quyết định phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 15/5/2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19/5/2023 về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum”.

 

Về chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023

 

Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII; chuẩn bị tổ chức kỳ họp.

 

Tiếp tục giám sát các chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; xem xét kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 26 của Nghị quyết số 594/NQ- UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

 

Cho ý kiến đối với các nội dung do các cơ quan trình (nếu có).

 

Thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các đơn, thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

 

Theo dõi, chỉ đạo chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; xem xét, thống nhất những vấn đề thực hiện và đăng tải trên chuyên mục Diễn đàn cử tri tháng 7/2023./.

 

                                                                                                Trịnh Minh