Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030
Ngày đăng: 10/06/2023  20:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2360/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030.

 

Theo đó, Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thục hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Theo đó, xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, lộ trình, các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, chú trọng yêu cầu sắp xếp phải tuân thủ quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị. Để kịp thời có các thông tin tham mưu Chính phủ xây dựng quy định liên quan triển khai Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin liên quan gồm:

 

Danh mục các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và thuộc diện khuyến khích sắp xếp (nếu có);

 

Đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp: Phương án dự kiến sắp xếp với ĐVHC liền kề phù hợp với quy hoạch (bao gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn), với chương trình phát triển đô thị (nếu có); Việc triển khai thực hiện rà soát đánh giá tiêu chuẩn phân loại đô thị sau sắp xếp;

 

Đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp không nắm trong danh mục nêu tại khoản 2 nêu trên: Phương án dự kiến sắp xếp với ĐVHC liền kề; Kế hoạch dự kiến hoàn thành quy hoạch, chương trình phát triển đô thị;

 

Đề xuất, kiến nghị có liên quan, điều kiện để xác định phương án sắp xếp EVHC đô thị (nếu có).

 

Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước Thứ Năm, ngày 15/6/2023./.

 

                                                                                      Trịnh Minh