Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày đăng: 18/09/2023  22:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Cụ thể, theo quyết định:

UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên:

 

Tổ trưởng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư. Tổ phó gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Công an tỉnh là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

Các thành viên là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Ủy viên thường trực.

 

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

 

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC tại các sở, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

 

Kịp thời nắm bắt, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

 

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

 

Quyền hạn của Tổ công tác: Mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

 

Tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của các sở, ngành, địa phương.

 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương.

 

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác: Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

 

Các thành viên Tổ công tác thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Tổ công tác; sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

 

Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác; Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ hằng năm trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh./.

 

Vũ Huệ