Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai các giải pháp xây dựng NTM
Ngày đăng: 19/09/2023  14:00
Mặc định Cỡ chữ
Tại Công văn số 3080/UBND-NNTN ngày 15/9/2023, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

 

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; đến cuối năm 2023 các xã phải đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2023 đã được quy định tại Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, hhẩn trương thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, đồng thời triển khai tổ chức tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí cũng như các điều kiện khác theo quy định để đề nghị thẩm tra, thẩm định và công nhận đạt chuẩn xã NTM theo quy định.

 

Đối với các xã còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2023 phải tăng ít 2 tiêu chí so với năm 2022 và không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

 

Đối với thực hiện điểm các cấp về thôn (làng) NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương tăng cường triển khai thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2023 các thôn (làng) thực hiện điểm cấp huyện và xã phải được công nhận thôn NTM. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn (làng) NTM ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Kế hoạch số 1754/KH-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh...

 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí NTM tăng cường các giải pháp để hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát các địa phương thực hiện các nội dung, tiêu chí NTM được phân công phụ trách; có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch UBND tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị...

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, đến nay đã có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, đạt 49,41% tổng số xã. Tuy nhiên, vẫn còn 06 xã thuộc huyện Đăk Glei có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí và huyện Tu Mơ Rông chưa có xã NTM...

 

Cổng TTĐT tỉnh