Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/11/2023  10:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3776/UBND-NC về xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, chỉ đạo về cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền, nghiên cứu những vấn đề được phát hiện qua các báo cáo; khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân.

 

Đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm mạnh giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai không cần thiết, làm khó hoặc gây phiền hà, mất thời gian, công sức của người dân, tổ chức và cả cơ quan hành chính; tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức trong việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính.

 

Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức các cấp hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tiện ích dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng.

 

Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được gửi đến Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức và hành động theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

 

UBND các huyện, thành phố ngoài triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn:

 

Căn cứ kết quả đánh giá, phân tích tại Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và ý kiến phản ánh của công dân (nếu có), tổ chức phân tích, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số hài lòng, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phải đạt cụ thể đến từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

 

Quan tâm bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc tại Bộ phận một cửa. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội ngũ công chức tại Bộ phận một cửa; xử lý nghiêm minh công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân... nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

 

Tiến hành rà soát, khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định đã hết hiệu lực; không đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp để người dân tiếp cận thông tin và chi tiết các biểu mẫu về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền,…

 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, chủ động và tích cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân thông qua các cuộc họp dân định kỳ; công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và các quy định về sự đóng góp tự nguyện của người dân đối với các vấn đề dân sinh ở nơi sinh sống; tiếp tục tuyên truyền, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; tiếp tục bê tông hóa các tuyến đường nông thôn; thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải thuộc phạm vi quản lý..., để góp phần nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn các huyện, thành phố trong thời gian tới./.

 

Hương Giang