Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thành lập Tổ thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại Kon Tum
Ngày đăng: 06/11/2023  20:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum (Tổ điều phối).

 

Theo đó, Tổ điều phối do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó và các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TBXH, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Tổ điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Tây Nguyên; đề xuất, kiến nghị Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng Tây Nguyên.

 

Tổng hợp các nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và giúp UBND tỉnh giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của tỉnh Kon Tum trong vùng Tây Nguyên; tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao...

 

Cổng TTĐT tỉnh