Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 15/11/2023  10:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3931/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực nhằm bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường học; thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án theo quy định. Hàng năm, theo phân cấp ngân sách hiện hành, ưu tiên bố trí kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, kết hợp các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện Đề án.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường học; thường xuyên rà soát, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án tại địa phương. UBND các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Ia H’Drai khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cho các năm 2024, năm 2025. Đối với thành phố Kon Tum, tăng cường công tác đầu tư cơ sở vật chất (phòng học, phòng bộ môn…) cho các trường nội thành nhằm giảm sĩ số học sinh/lớp theo quy định.

 

Tuấn Tài - Huy Thông