Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
Ngày đăng: 21/11/2023  05:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4032/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án; xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của tỉnh, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, kịpthời và thống nhất.

 

Theo đó kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên các tuyến đường quốc lộ được ủy quyền quản lý; hình thành được cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại, kết nối và chia sẻ giữa trung ương và địa phương. Ứng dụng công nghệ vật liệu tiên tiến để đổi mới công tác xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các công trình giao thông quan trọng, trọng điểm của tỉnh. Nguồn nhân lực dần đáp ứng làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Đến năm 2030 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị. Áp dụng rộng rãi Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình giao thông. Ứng dụng phổ biến công nghệ và vật liệu tiên tiến trong xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Nguồn nhân lực bảo đảm làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Tuấn Tài – Ngọc Anh