Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
Ngày đăng: 21/02/2024  15:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 584/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Đề án để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện; triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo các cấp độ đối với các hệ thống thông tin theo quy định.

 

Kiểm tra, rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực quản lý của các đơn vị, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng lộ trình và đảm bảo các quy định hiện hành.

 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 

Chủ động rà soát, cân đối nguồn kinh phí của các sở, ban ngành, địa phương đã được cấp năm 2024 để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Ngân sách và khả năng cân đối của đơn vị, địa phương.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

 

Đình Trung - Tuấn Dũng