Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 17/06/2024  16:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 1883-KL/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết luận này thay thế Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Văn bản nêu: Trong thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trongthực hiện nhiệm vụ chính trị được giao,được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; có tình trạng cán bộ, công chức sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

 

Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

 

1. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng; không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

 

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận này, gắn với tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Kết luận này và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

 

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận này; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận này; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm theo quy định. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

 

Cổng TTĐT tỉnh