Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ngày đăng: 18/06/2024  19:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/06/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2124/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, để Kế hoạch triển khai hiệu quả các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 495/UBND-KGVX ngày 06/02/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về tổ chức triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm; tranh thủ sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, xã hội đối với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế. Phát huy sự chủ động của các cơ sở giáo dục, các nhà giáo trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Khi kết thúc năm học 2024-2025, tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổng kết đánh giá các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch đảm bảo điều kiện triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo theo kế hoạch; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học tài liệu giáo dục địa phương theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, trang bị thiết bị dạy học tối thiểu cho các cơ sở giáo dục phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý, kiểm tra việc sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học đã cấp phát.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các cơ sở giáo dục phổ thông; việc mua sắm, sử dụng, bảo quản trang thiết bị dạy học; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét chỉ đạo.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách luân chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán.

 

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phối hợp các đơn vị tham mưu ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục đào tạo. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là các nguồn vốn từ các Chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

 

Triển khai việc hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc đối tượng chính sách.

 

Hàng năm, theo phân cấp ngân sách hiện hành, chủ động bố trí kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, kết hợp nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục phổ thông; cơ chế in ấn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương.

 

Tuấn Tài - Huy Thông