Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy điện
Ngày đăng: 19/06/2024  15:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/6/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1569/QĐ-BCT về việc thành lập Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy điện trên địa bàn các tỉnh và việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp thuỷ điện.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện trên địa bàn các tỉnh và việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp thuỷ điện đối với các dự án thủy điện (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra), Ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL), Bộ Công Thương, làm Trưởng đoàn; ông Trần Hoài Trang, Trưởng phòng Thuỷ điện, Cục ĐL, làm Phó Trưởng đoàn.

 

Các thành viên gồm: Đại diện Cục Điều tiết điện lực; đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; đại diện Thanh Tra Bộ; đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính; đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có dự án thuỷ điện; đại diện Sở Công Thương tỉnh nơi có dự án thuỷ điện; 01 chuyên viên Phòng Thuỷ diện, Cục ĐL, làm Thư ký.

 

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện trên địa bàn các tinh và việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp thuỷ điện bao gồm: Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng (kể cả các yêu cầu về lựa chọn nhà đầu tư; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh); quản lý chất lượng công trình xây dựng; việc chuyển đổi đất, rừng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; vận hành khai thác và đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật về Giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án thủy điện.

 

Giao Cục ĐL xây dựng kế hoạch chi tiết và ban hành các văn bản để chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cục ĐL có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 7 năm 2024./.

Trịnh Minh