Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ngày đăng: 24/06/2010  08:32
Mặc định Cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Mục tiêu chung là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng XHCN. Đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới; đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
 
Chương trình gồm 11 nội dung: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội; Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; Phát triển giáo dục-đào tạo ở nông thôn; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; C6a1p nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.
 
Chương trình đuợc thực hiện trên phạm vi địa bàn nông thôn của toàn quốc từ năm 2010 đến năm 2020. Nguồn vốn thực hiện chương trình gồm: Vốn ngân sách Trung ương và địa phương (khoảng 40%); vốn tín dụng (khoảng 30%); vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác (khoảng 20%); huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (khoảng 10%).
 
Nguyễn Phan