Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4514/KH-UBND   07/12/2020   Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
4525/KH-UBND   07/12/2020   Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4521/KH-UBND   07/12/2020   Phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4485/KH-UBND   03/12/2020   Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025
4456/KH-UBND   02/12/2020   Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) tỉnh Kon Tum
4447/KH-UBND   01/12/2020   Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 /12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
4375/KH-UBND   23/11/2020   Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam
4354/KH-UBND   20/11/2020   Kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4331/KH-UBND   19/11/2020   Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
4330/KH-BCĐ896   19/11/2020   Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
4325/KH-UBND   19/11/2020   Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
4294/KH-UBND   16/11/2020   Triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
4252/KH-BCĐ389   12/11/2020   Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
4222/KH-UBND   10/11/2020   Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4182/KH-UBND   06/11/2020   Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 215 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 15 Trang.
Chuyển tới trang: