Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Địa chỉ liên hệ:
-
Điện thoại
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
VĂN PHÒNG UBND TỈNH
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Đăng Trình Chánh Văn phòng 02603864763 0977551001 nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn nguyendangtrinh@kontum.gov.vn
Nguyễn Đức Tỵ Phó Chánh Văn phòng 02603861424 0903597464 nguyenducty-kontum@chinhphu.vn nguyenducty@kontum.gov.vn
Trà Thanh Trí Phó Chánh Văn phòng 0260.3864.030
0905627479
trathanhtri@kontum.gov.vn
Tạ Văn Lực Phó Chánh Văn phòng 0914164898 tavanluc@kontum.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BAN GIÁM ĐỐC
Ngô Việt Thành Giám đốc 0913432579 nvthanh.skhdt@kontum.gov.vn
Phan Văn Tùng Phó Giám đốc 090 5314172 pvtung.skhdt@kontum.gov.vn
Huỳnh Thị Thúy Hà Phó Giám đốc 0913556512 httha.skhdt@kontum.gov.vn
Huỳnh Mười Phó Giám đốc
SỞ TÀI CHÍNH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Điệu Giám đốc 0913418103 nvdieu.stc@kontum.gov.vn
U Thị Thanh Phó Giám đốc 0905553779 uthithanh-kontum@chinhphu.vn utthanh.stc@kontum.gov.vn
Lê Văn Trung Phó Giám đốc 0903508145 levantrung-kontum@chinhphu.vn lvtrung.stc@kontum.gov.vn
Huỳnh Ngọc Hùng Phó Giám đốc 0982414709 huynhngochung-kontum@chinhphu.vn hnhung.stc@kontum.gov.vn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN GIÁM ĐỐC
Phan Mười Giám đốc 0905101770 pmuoi.sgtvt@kontum.gov.vn
Vũ Văn Thuần Phó Giám đốc 0903598856 vvthuan.sgtvt@kontum.gov.vn
Nguyễn Đức Hương Phó Giám đốc 0905.022.389 ndhuong.sgtvt@kontum.gov.vn
Đàm Phúc Tuyên Phó Giám đốc dptuyen.sgtvt@kontum.gov.vn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Liêm Giám đốc 02603912096
0966111259
ntliem.snn@kontum.gov.vn
Văn Tất Cường Phó Giám đốc 02603861181 0913488743 vtcuong.snn@kontum.gov.vn
Phạm Xuân Khanh Phó Giám đốc 02603861427 0967.005.399 pxkhanh.snn@kontum.gov.vn
Huỳnh Văn Liêm Phó Giám đốc 02603504179
0932526797
hvliem.snn@kontum.gov.vn
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lộc Giám đốc 0966.193.636 nvloc.stnmt@kontum.gov.vn
Võ Thanh Hải Phó Giám đốc 02603910913
0905.350.555
vthai.stnmt@kontum.gov.vn
A Byot Phó Giám đốc 02603865032
0905320745
abyot.stnmt@kontum.gov.vn
Trương Đạt Phó Giám đốc 02603916937
0965717117
tdat.stnmt@kontum.gov.vn
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình Giám đốc 0913.446.363 nguyenvanbinh-kontum@chinhphu.vn nvbinh.svhttdl@kontum.gov.vn
Nguyễn Xuân Truyền Phó Giám đốc 0914.010.638 nxtruyen.svhttdl@kontum.gov.vn
Phan Văn Hoàng Phó Giám đốc 0904488139 pvhoang.svhttdl@kontum.gov.vn
Bạch Thị Mân Phó Giám đốc 0935.134.555
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Trung Giám đốc 0260.3861609
0932.538.778
phamthitrung@kontum.edu.vn
Đoàn Thành Nhân Phó Giám đốc 02603862670 0905159215 doanthanhnhan@kontum.edu.vn
Nguyễn Trọng Thắng Phó Giám đốc 02603864118
0905123988
nguyentrongthang@kontum.edu.vn
Đinh Thị Lan Phó Giám đốc 02603861609
0905200974
dinhthilan@kontum.edu.vn
SỞ NỘI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân Giám đốc 0913486182 nguyenvanlan-kontum@chinhphu.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 0988959379 levietnam-kontum@chinhphu.vn lvnam.snv@kontum.gov.vn
Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc 0905.0377.779 dvminh.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Giám đốc 0914060668
SỞ Y TẾ
BAN GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thanh Giám đốc 0814 709 999 vvthanh.syt@kontum.gov.vn
Đỗ Ngọc Hòa Phó Giám đốc 0914156767 dongochoa@kontum.gov.vn
Trần Ái Phó Giám đốc 0903 597 477 tai.syt@kontum.gov.vn
Nguyễn Văn Sang Phó Giám đốc 090.518.4569 nvsang.syt@kontum.gov.vn
SỞ CÔNG THƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
Lê Như Nhất Giám đốc 0905 117722 nhatln.sct@kontum.gov.vn
Huỳnh Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc
0905072229
ngahtt.sct@kontum.gov.vn
Nguyễn Thanh Hùng Phó Giám đốc 0972 268 279 hungnt.sct@kontum.gov.vn
Huỳnh Minh Chương Phó Giám đốc 0905 812 579 chuonghm.sct@kontum.gov.vn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Bình Giám đốc 0260.3864727 0914013349 btbinh.skhcn@kontum.gov.vn
Huỳnh Trung Kim Phó Giám đốc 0260.3913326 0905107108 htkim.skhcn@kontum.gov.vn
Đoàn Trọng Đức Phó Giám đốc 0260.3914997 0905144289 dtduc.skhcn@kontum.gov.vn
Hoàng Dũng Phó Giám đốc 0260.3914998 0913419338 hoangdung.skhcn@kontum.gov.vn
SỞ TƯ PHÁP
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Minh Thắng Giám đốc 02603.913.543
0914.060.542
tranminhthang-kontum@chinhphu.vn
Vương Văn Tuyên Phó Giám đốc 02603. 861.149
0914.209.456
vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn
Y Hòa Phó Giám đốc 02603.865.774 0905.690.169 yhoa-kontum@chinhphu.vn
SỞ NGOẠI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Y Ly Trang Giám đốc 0260.2231353 0905.101.275 yltrang.sngv@kontum.gov.vn
Phạm Ngọc Quyền Phó Giám đốc 0260.3590631 0935.302.979 pnquyen.sngv@kontum.gov.vn
A Brao Bim Phó Giám đốc 0979.444.463 abrbim.sngv@kontum.gov.vn
Nguyễn Hưng Phó Giám đốc 0914.136.077 nhung.sngv@kontum.gov.vn
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN GIÁM ĐỐC
A Kang Giám đốc 0988.857.943 akang-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Trung Thuận Phó Giám đốc 0260.3915.322 0974.327.979 nguyentrungthuan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thanh Tính Phó Giám đốc 0983.533.529 tinhnt.sld@kontum.gov.vn
Nguyễn Văn Việt Phó Giám đốc
SỞ XÂY DỰNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hải Giám đốc 0260.3506779 0914.090895 nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn nqhai.sxd@kontum.gov.vn
Phan Thanh Quang Phó Giám đốc 0260.3 918108 0918.299275 phanthanhquang-kontum@chinhphu.vn ptquang.sxd@kontum.gov.vn
Bùi Văn Cư Phó Giám đốc 0260.3 861660 0985.215045 buivancu-kontum@chinhphu.vn bvcu.sxd@kontum.gov.vn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thu Giám đốc 0260.3500.123
0913469143
tranvanthu@kontum.gov.vn
Mai Thoan Phó Giám đốc 0260.3700239
0977024248
maithoan@kontum.gov.vn
THANH TRA TỈNH
LÃNH ĐẠO
A Vượng Chánh Thanh tra 0260.3865694
090.5866167
avuong-kontum@chinhphu.vn avuong.ttt@kontum.gov.vn
Phạm Thị Đỗ Quyên Phó Chánh Thanh tra
Trương Quang Việt Phó Chánh Thanh tra 0260.3863527 0905 197 081 truongquangviet-kontum@chinhphu.vn tqviet.ttt@kontum.gov.vn
Trần Minh Tuấn Phó Chánh Thanh tra 0935666989 tmtuan.ttt@kontum.gov.vn
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
LÃNH ĐẠO
Phạm Thanh Hà Trưởng ban 0935077999 ptha.bqlkkt@kontum.gov.vn
Vũ Mạnh Hải Phó Trưởng ban Thường trực 0903 556 677 vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn
Đặng Ngọc Thuận Phó Trưởng ban 0914 017 850 dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn
Huỳnh Quốc Trung Phó Trưởng ban 0935 628 579 hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn
BAN DÂN TỘC
LÃNH ĐẠO
Đinh Quốc Tuấn Trưởng ban 0905.057.699 dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vnd qtuan.bdt@kontum.gov.vn
U Minh Nam Phó Trưởng ban 02603.919.009 0982.247.756 uminhnam-kontum@chinhphu.vn umnam.bdt@kontum.gov.vn
Y Hằng Phó Trưởng ban 02603.915.048 0914.326.343 yhang-kontum@chinhphu.vn yhang.bdt@kontum.gov.vn
Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 02603.885.379 0914.804.679 hahongduy-kontum@chinhphu.vn hhduy.bdt@kontum.gov.vn
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?