Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Địa chỉ liên hệ:
-
Điện thoại
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
VĂN PHÒNG UBND TỈNH
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Đặng Quang Hà Chánh Văn phòng 02603864030 0916877988 dangquangha-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Đình Cầu Phó Chánh Văn phòng 02603862447 0363455568 nguyendinhcau-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Đăng Trình Phó Chánh Văn phòng 02603864763 0977551001 nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Đức Tỵ Phó Chánh Văn phòng 02603861424 0903597464 nguyenducty-kontum@chinhphu.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BAN GIÁM ĐỐC
Phan Văn Thế Giám đốc 0987125999 pvthe.tp@gmail.com
Huỳnh Thị Thúy Hà Phó Giám đốc
Ngô Việt Thành Phó Giám đốc 0913432579 ngovthanh@gmail.com
Võ Văn Manh Phó Giám đốc 0914700199 romanhkt@yahoo.com
SỞ TÀI CHÍNH
BAN GIÁM ĐỐC
Đồng Thanh Xuân Giám đốc 0905273689 dongthanhxuan-kontum@chinhphu.vn
U Thị Thanh Phó Giám đốc 0905553779 uthithanh-kontum@chinhphu.vn
Lê Văn Trung Phó Giám đốc 0903508145 levantrung-kontum@chinhphu.vn
Huỳnh Ngọc Hùng Phó Giám đốc 0982414709 huynhngochung-kontum@chinhphu.vn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hùng Giám đốc 0903596200 nguyenhuuhungkt@gmail.com
Vũ Văn Thuần Phó Giám đốc 0903598856 vuvanthuan19@yahoo.com.vn
Phan Mười Phó Giám đốc 0905101770 phanmuoigt@gmail.com
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Liêm Quyền Giám đốc 02603912096 0966111259 tanliemkontum@gmail.com
Văn Tất Cường Phó Giám đốc 02603861181 0913488743 tatcuongkontum@gmail.com
Phạm Xuân Khanh Phó Giám đốc 02603861427 0967.005.399 kpxuankhanh45@gmail.com
Trần Văn Chương Phó Giám đốc 02603864584 0905948445 tvchuongkt@gmail.com
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lộc Giám đốc 0966.193.636 vanlocstkt@gmail.com
Võ Thanh Hải Phó Giám đốc 02603910913
A Byot Phó Giám đốc 02603865032
Trương Đạt Phó Giám đốc 02603916937
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình Giám đốc 02606554168 nguyenvanbinh-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Xuân Truyền Phó Giám đốc 02603868506 txuantruyen@gmail.com
Phan Văn Hoàng Phó Giám đốc 02603863929 phanvanhoangvhttdl@gmail.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phúc Phận Giám đốc 02603861609
0985222096
phan61@kontum.edu.vn
Đoàn Thành Nhân Phó Giám đốc 02603862670 0905159215
Nguyễn Trọng Thắng Phó Giám đốc 02603864118
0905123988
nguyentrongthang@kontum.edu.vn
Đinh Thị Lan Phó Giám đốc 02603861609
0905200974
dinhthilan@kontum.edu.vn
SỞ NỘI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
A Cường Giám đốc 02603530779
0914199045
acuong-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 02603917087
0914315005
nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 02603916379
0988959379
levietnam-kontum@chinhphu.vn
SỞ Y TẾ
BAN GIÁM ĐỐC
Đào Duy Khánh Giám đốc 02603 919079 0908190897 duykhanhbvkt2@gmail.com
Lê Trí Khải Phó Giám đốc 02603.864 226 0905 093 349 letrikhai2006@gmail.com
Trần Ái Phó Giám đốc 02603.915 892 0903 597 477 tranaithytkontum@gmail.com
Võ Văn Thanh Phó Giám đốc 0814 709 999 vothanhkt@yahoo.com
SỞ CÔNG THƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
Lê Như Nhất Giám đốc 0260 3863255 0905 117722 socongthuong-kontum@chinhphu.vn
Huỳnh Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc 0260 3505887 0905072229 ngasctkt@gmail.com
Nguyễn Thanh Hùng Phó Giám đốc 0972 268 279 thanhhungcongthuong@gmail.com
Huỳnh Minh Chương Phó Giám đốc 0905 812 579
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Bình Giám đốc 0260.3864727 0914013349
Huỳnh Trung Kim Phó Giám đốc 0260.3913326 0905107108
Đoàn Trọng Đức Phó Giám đốc 0260.3914997 0905144289
Hoàng Dũng Phó Giám đốc 0260.3914998 0913419338
SỞ TƯ PHÁP
BAN GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Thanh Giám đốc 02603.862.172 0982.12.59.59
Lê Văn Cương Phó Giám đốc 02603. 861.149 0913.475.039 levancuong-kontum@chinhphu.vn
Y Hòa Phó Giám đốc 02603.865.774 0905.690.169 yhoa-kontum@chinhphu.vn
Trần Minh Thắng Phó Giám đốc 02603. 913.513 tranminhthang-kontum@chinhphu.vn
SỞ NGOẠI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Y Ly Trang Giám đốc 0260.2231353 0905.101.275 ylytrangkt@gmail.com
Phạm Ngọc Quyền Phó Giám đốc 0260.3590631 0935.302.979 quyennvu78@gmail.com
Trần Văn Chí Phó Giám đốc
A Brao Bim Phó Giám đốc
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN GIÁM ĐỐC
A Kang Giám đốc 0988.857.943 akang-kontum@chinhphu.vn
Trần Văn Thiện Phó Giám đốc 0989.041.777 tvthienkt@gmail.com
Nguyễn Ngọc Ánh Phó Giám đốc 0905.100.316 nguyenngocanh-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Trung Thuận Phó Giám đốc 0260.3915.322 0974.327.979 nguyentrungthuan-kontum@chinhphu.vn
SỞ XÂY DỰNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hải Giám đốc 0260.3506779 0914.090895 nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn
Phan Thanh Quang Phó Giám đốc 0260.3 918108 0918.299275 phanthanhquang-kontum@chinhphu.vn
Bùi Văn Cư Phó Giám đốc 0260.3 861660 0985.215045 buivancu-kontum@chinhphu.vn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thu Phó Giám đốc phụ trách 0260.3500.123 tvthukt3010@gmail.com
Nguyễn Thị Thơ Phó Giám đốc 0260.3700239 nguyenthithotruongchinh@gmail.com
THANH TRA TỈNH
LÃNH ĐẠO
A Vượng Chánh Thanh tra 0260.3865694 avuong-kontum@chinhphu.vn
Lê Văn Trạm Phó Chánh Thanh tra 0260.3917232 090.5866167 levantram-kontum@chinhphu.vn
Trương Quang Việt Phó Chánh Thanh tra 0260.3863527 0905 197 081 truongquangviet-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Quốc Hưng Phó Chánh Thanh tra 0260.3867858 nguyenquochung-kontum@chinhphu.vn
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
LÃNH ĐẠO
Phạm Thanh Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban phamthanhhakontum@gmail.com
Vũ Mạnh Hải Phó Trưởng ban Thường trực 0903 556 677 vumanhhaikt@gmail.com
Đặng Ngọc Thuận Phó Trưởng ban 0914 017 850 ngocthuanckqt@gmail.com
Huỳnh Quốc Trung Phó Trưởng ban 0935 628 579 hqtrungbql@gmail.com
BAN DÂN TỘC
LÃNH ĐẠO
Ka Ba Thành Trưởng ban 02603.864.933 0975.165.999 kabathanh-kontum@chinhphu.vn
U Minh Nam Phó Trưởng ban 02603.919.009 0982.247.756 uminhnam-kontum@chinhphu.vn
Y Hằng Phó Trưởng ban 02603.915.048 0914.326.343 yhang-kontum@chinhphu.vn
Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 02603.885.379 0914.804.679 hahongduy-kontum@chinhphu.vn