Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Địa chỉ liên hệ:
-
Điện thoại
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
VĂN PHÒNG UBND TỈNH
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Đặng Quang Hà Chánh Văn phòng 02603864030 0916877988 dangquangha-kontum@chinhphu.vn; dangquangha@kontum.gov.vn
Nguyễn Đình Cầu Phó Chánh Văn phòng 02603862447 0363455568 nguyendinhcau-kontum@chinhphu.vn nguyendinhcau@kontum.gov.vn
Nguyễn Đăng Trình Phó Chánh Văn phòng 02603864763 0977551001 nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn nguyendangtrinh@kontum.gov.vn
Nguyễn Đức Tỵ Phó Chánh Văn phòng 02603861424 0903597464 nguyenducty-kontum@chinhphu.vn nguyenducty@kontum.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BAN GIÁM ĐỐC
Ngô Việt Thành Giám đốc 0913432579 nvthanh.skhdt@kontum.gov.vn
Võ Văn Manh Phó Giám đốc 0914700199 vvmanh.skhdt@kontum.gov.vn
Huỳnh Thị Thúy Hà Phó Giám đốc 0913556512 httha.skhdt@kontum.gov.vn
SỞ TÀI CHÍNH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Điệu Giám đốc 0913.418.103 nvdieu.stc@kontum.gov.vn
U Thị Thanh Phó Giám đốc 0905553779 uthithanh-kontum@chinhphu.vn utthanh.stc@kontum.gov.vn
Lê Văn Trung Phó Giám đốc 0903508145 levantrung-kontum@chinhphu.vn lvtrung.stc@kontum.gov.vn
Huỳnh Ngọc Hùng Phó Giám đốc 0982414709 huynhngochung-kontum@chinhphu.vn hnhung.stc@kontum.gov.vn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hùng Giám đốc 0903596200 nhhung.sgtvt@kontum.gov.vn
Vũ Văn Thuần Phó Giám đốc 0903598856 vvthuan.sgtvt@kontum.gov.vn
Phan Mười Phó Giám đốc 0905101770 pmuoi.sgtvt@kontum.gov.vn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Liêm Quyền Giám đốc 02603912096 0966111259 ntliem.snn@kontum.gov.vn
Văn Tất Cường Phó Giám đốc 02603861181 0913488743 vtcuong.snn@kontum.gov.vn
Phạm Xuân Khanh Phó Giám đốc 02603861427 0967.005.399 pxkhanh.snn@kontum.gov.vn
Trần Văn Chương Phó Giám đốc 02603864584 0905948445 tvchuong.snn@kontum.gov.vn
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lộc Giám đốc 0966.193.636
Võ Thanh Hải Phó Giám đốc 02603910913
A Byot Phó Giám đốc 02603865032
Trương Đạt Phó Giám đốc 02603916937
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình Giám đốc 02606554168 nguyenvanbinh-kontum@chinhphu.vn nvbinh.svhttdl@kontum.gov.vn
Nguyễn Xuân Truyền Phó Giám đốc 02603868506 nxtruyen.svhttdl@kontum.gov.vn
Phan Văn Hoàng Phó Giám đốc 02603863929 pvhoang.svhttdl@kontum.gov.vn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Trung Giám đốc trungpt@kontum.gov.vn
Đoàn Thành Nhân Phó Giám đốc 02603862670 0905159215 nhandt@kontum.gov.vn
Nguyễn Trọng Thắng Phó Giám đốc 02603864118
0905123988
thangnt@kontum.gov.vn
Đinh Thị Lan Phó Giám đốc 02603861609
0905200974
landt@kontum.gov.vn
SỞ NỘI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân Giám đốc 0913486182 nguyenvanlan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 02603917087
0914315005
nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn nttrung.snv@kontum.gov.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 02603916379
0988959379
levietnam-kontum@chinhphu.vn lvnam.snv@kontum.gov.vn
Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc 0905.0377.779 dvminh.snv@kontum.gov.vn
SỞ Y TẾ
BAN GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thanh Giám đốc 0814 709 999
Đỗ Ngọc Hòa Phó Giám đốc 0914156767
Trần Ái Phó Giám đốc 02603.915 892 0903 597 477
SỞ CÔNG THƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
Lê Như Nhất Giám đốc 0260 3863255 0905 117722 nhatln.sct@kontum.gov.vn
Huỳnh Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc 0260 3505887 0905072229 ngahtt.sct@kontum.gov.vn
Nguyễn Thanh Hùng Phó Giám đốc 0972 268 279 hungnt.sct@kontum.gov.vn
Huỳnh Minh Chương Phó Giám đốc 0905 812 579 chuonghm.sct@kontum.gov.vn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Bình Giám đốc 0260.3864727 0914013349 btbinh.skhcn@kontum.gov.vn
Huỳnh Trung Kim Phó Giám đốc 0260.3913326 0905107108 htkim.skhcn@kontum.gov.vn
Đoàn Trọng Đức Phó Giám đốc 0260.3914997 0905144289 dtduc.skhcn@kontum.gov.vn
Hoàng Dũng Phó Giám đốc 0260.3914998 0913419338 hoangdung.skhcn@kontum.gov.vn
SỞ TƯ PHÁP
BAN GIÁM ĐỐC
Chưa có Giám đốc
Vương Văn Tuyên Phó Giám đốc
Y Hòa Phó Giám đốc 02603.865.774 0905.690.169 yhoa-kontum@chinhphu.vn
Trần Minh Thắng Phó Giám đốc 02603. 913.513 thangtm.stp@kontum.gov.vn
SỞ NGOẠI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Y Ly Trang Giám đốc 0260.2231353 0905.101.275 yltrang.sngv@kontum.gov.vn
Phạm Ngọc Quyền Phó Giám đốc 0260.3590631 0935.302.979 pnquyen.sngv@kontum.gov.vn
Trần Văn Chí Phó Giám đốc tvchi.sngv@kontum.gov.vn
A Brao Bim Phó Giám đốc abrbim.sngv@kontum.gov.vn
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN GIÁM ĐỐC
A Kang Giám đốc 0988.857.943 akang-kontum@chinhphu.vn
Bạch Thị Mân Phó Giám đốc
Nguyễn Trung Thuận Phó Giám đốc 0260.3915.322 0974.327.979 nguyentrungthuan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thanh Tính Phó Giám đốc
SỞ XÂY DỰNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hải Giám đốc 0260.3506779 0914.090895 nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn nqhai.sxd@kontum.gov.vn
Phan Thanh Quang Phó Giám đốc 0260.3 918108 0918.299275 phanthanhquang-kontum@chinhphu.vn ptquang.sxd@kontum.gov.vn
Bùi Văn Cư Phó Giám đốc 0260.3 861660 0985.215045 buivancu-kontum@chinhphu.vn bvcu.sxd@kontum.gov.vn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thu Giám đốc 0260.3500.123 tranvanthu@kontum.gov.vn
Mai Thoan Phó Giám đốc 0260.3700239 maithoan@kontum.gov.vn
THANH TRA TỈNH
LÃNH ĐẠO
A Vượng Chánh Thanh tra 0260.3865694 avuong-kontum@chinhphu.vn avuong.ttt@kontum.gov.vn
Lê Văn Trạm Phó Chánh Thanh tra 0260.3917232 090.5866167 levantram-kontum@chinhphu.vn lvtram.ttt@kontum.gov.vn
Trương Quang Việt Phó Chánh Thanh tra 0260.3863527 0905 197 081 truongquangviet-kontum@chinhphu.vn tqviet.ttt@kontum.gov.vn
Trần Minh Tuấn Phó Chánh Thanh tra tmtuan.ttt@kontum.gov.vn
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
LÃNH ĐẠO
Phạm Thanh Hà Trưởng ban ptha.bqlkkt@kontum.gov.vn
Vũ Mạnh Hải Phó Trưởng ban Thường trực 0903 556 677 vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn
Đặng Ngọc Thuận Phó Trưởng ban 0914 017 850 dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn
Huỳnh Quốc Trung Phó Trưởng ban 0935 628 579 hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn
BAN DÂN TỘC
LÃNH ĐẠO
Đinh Quốc Tuấn Trưởng ban dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vnd qtuan.bdt@kontum.gov.vn
U Minh Nam Phó Trưởng ban 02603.919.009 0982.247.756 uminhnam-kontum@chinhphu.vn umnam.bdt@kontum.gov.vn
Y Hằng Phó Trưởng ban 02603.915.048 0914.326.343 yhang-kontum@chinhphu.vn yhang.bdt@kontum.gov.vn
Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 02603.885.379 0914.804.679 hahongduy-kontum@chinhphu.vn hhduy.bdt@kontum.gov.vn
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022