Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Triển khai giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 04/08/2020
Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2846/UBND-KTTH về việc triển khai giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.