Thứ hai, Ngày 20/05/2019 -

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
503/QĐ-UBND 17/05/2019 Ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
1158/UBND-KTTH 17/05/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
377/QĐ-CT 16/05/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
489/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum
491/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
379/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
487/QĐ-UBND 15/05/2019 Phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
485/QĐ-UBND 15/05/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Kon Tum
369/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
1131/UBND-HCTC 14/05/2019 V/v sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh