Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
513/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
511/QĐ-UBND 11/06/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 29 tháng 10 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày tháng 6 năm 2021)
301/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
296/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2018 - 2020
1915/KH-UBND 11/06/2021 Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021
1928/UBND-NNTN 11/06/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 83-TB/VP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
1914/UBND-NNTN 11/06/2021 V/v nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Luật Lâm nghiệp khi tham mưu giải quyết hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư
295/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
1912/UBND-KTTH 10/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
1908/UBND-KGVX 10/06/2021 V/v tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022