Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1145/KH-UBND 09/04/2021 Tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1147/UBND-KTTH 09/04/2021 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Công văn số 878- CV/VPTU ngày 05/4/2021
08/CT-UBND 09/04/2021 Về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành
281/QĐ-UBND 08/04/2021 CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
280/QĐ-UBND 08/04/2021 CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1138/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1141/UBND-NNTN 08/04/2021 Về việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông
1137/UBND-NC 08/04/2021 V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
72/TB-UBND 07/04/2021 Kết quả Phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021
277/QĐ-UBND 07/04/2021 Về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021