Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018  03:10
Mặc định Cỡ chữ
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững; tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 


Phong trào thi đua yêu nước năm 2018 được tập trung vào các nội dung, cụ thể:
 
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đồng thời để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả ba phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) các cấp, các ngành.
 
Khai thác mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ con người; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Phát triển đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu làm động lực lan tỏa xây dựng đội ngũ doanh nhân. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn tỉnh.
 
Thi đua phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
 
Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện.
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; đảm bảo chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch... 
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm tăng cường đăng tải, phát sóng chuyên mục gương "Người tốt việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người trực tiếp sản xuất, chiến đấu và công tác.
 
Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích; kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6).
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; chất lượng công tác tham mưu của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng.
 
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
 
Ủy ban nhân dân tỉnhKon Tum kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)./.

 Thái Ninh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?