Thứ 3, Ngày 17/09/2019 -

Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá theo Thông báo của Tỉnh ủy
Ngày đăng: 11/06/2019  18:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-HTKT về việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nội dung Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại Thông báo số 899-TB/TU ngày 14 tháng 5 năm 2019; trong đó, chủ động giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của ngành, địa phương hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với các nội dung công việc vượt thẩm quyền giải quyết và các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2019.

 

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, xét tính chất, nội dung công việc ... trường hợp cần thiết tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan triển khai quyết liệt các nội dung trên.

 

Cao Trí