Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

  • Diện tích tỉnh Kon Tum

    9.690,5 km2
  • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

    535.000 người
  • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

    13.443 tỷ VNĐ
  • Xếp hạng PCI (2018)

    59 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh