Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019
Ngày đăng: 19/08/2019  10:56
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; Tăng cường công tác quản lý, khai thác, mua bán nhựa thông; Triển khai có hiệu quả công tác công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019.

 

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum:

 

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/8/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 720/NQ-UBTVQH14 ngày 16/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cụ thể:

 

(1) UBND huyện Kon Plông phổ biến Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; chú trọng công tác tư tưởng, quán triệt sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Thông báo và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn triển khai công tác chuẩn bị, thay đổi tên gọi, con dấu, kiện toàn tổ chức (nếu có)... và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho hoạt động liên tục của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai các công tác cần thiết nhằm đảm bảo thuận lợi cho tổ chức và Nhân dân trên địa bàn khi thực hiện chuyển đổi các loại hồ sơ, giấy tờ và thủ tục hành chính có liên quan; tổ chức Lễ công bố Nghị quyết theo quy định.

 

(2) Sở Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức chỉnh sửa mốc địa giới, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông và các địa phương liên quan theo Nghị quyết.

 

(3) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh: Theo chức năng, thẩm quyền, chủ động phối hợp triển khai công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu, địa chỉ giao dịch...; đồng thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có liên quan, tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuyển đổi, điều chỉnh các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến địa danh trong quá trình giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

 

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước năm 2019:

 

Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, Hội đồng kiểm tra, chấm điểm CCHC nhà nước trực tiếp kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Sa Thầy. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại, có trách nhiệm tự kiểm tra và kết quả đến Hội đồng kiểm tra, chấm điểm CCHC nhà nước để rà soát theo quy định.

 

Nội dung kiểm tra, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (việc triển khai các nhiệm vụ, tuyên truyền, kiểm tra CCHC); Công tác cải cách TTHC (kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các quy định hành chính); Công tác cải cách tổ chức bộ máy (thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được giao); Công tác hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng CNTT; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích); Công tác tổ chức triển khai thực hiện việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PARINDEX thuộc phạm vi quản lý; việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được giao...

 

Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công:

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 đã bố trí cho các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn (hoặc tự điều chỉnh theo thẩm quyền) để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi tới Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn đối với những dự án khởi công mới theo quy định....

 

Giao các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trình cấp có thẩm quyền phương án phân bổ đối với những nguồn phát sinh trong năm và dự kiến phương án phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2020; triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác theo dõi, báo cáo quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao theo đúng phân cấp, thẩm quyền...

 

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, mua bán nhựa thông trên địa bàn tỉnh:

 

Trên cơ sở Kết luận thanh tra của Sở Nông nghiệp - PTNT về kiểm tra việc mua bán, khai thác nhựa thông trên địa bàn huyện Đăk Glei và huyện Kon Plông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông chỉ đạo UBND cấp xã, các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng để người dân biết, tích cực tham gia phối hợp; phối hợp với các đơn vị chủ rừng và Hạt Kiểm lâm địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét việc khai thác trái phép lâm sản nói chung, nhựa thông nói riêng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, mua bán, vận chuyển nhựa thông trái phép nhằm trốn tránh sự kiểm soát của nhà nước (trốn thuế, không kê khai sản lượng, không kê khai doanh thu,…) theo quy định của pháp luật. Rà soát, quản lý chặt chẽ các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh mua bán nhựa thông trên địa bàn quản lý; có Kế hoạch cụ thể rà soát các hồ sơ lâm sản (gỗ và lâm sản ngoài gỗ) trên địa bàn, xử lý các bộ hồ sơ không phù hợp với thực tế và quy định hiện hành; tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ công tác bán đấu giá lâm sản, quản lý hồ sơ lâm sản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Yêu cầu các đơn vị chủ rừng thực hiện việc khai thác, mua bán nhựa thông theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác nhựa thông trên lâm phần quản lý đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, tránh việc khai thác sai quy trình, quy phạm làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng; trường hợp phát hiện các đơn vị hợp đồng khai thác nhựa thông có dấu hiệu lấy trộm nhựa thông vận chuyển đưa đi bán tiêu thụ trái phép thì chấm dứt ngay hợp đồng và có giải pháp khác hiệu quả hơn.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và tăng cường công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề cao:

 

Triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và tăng cường công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề cao.

 

Giao các cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường và gia đình trong việc giáo dục, định hướng cho trẻ em khi sử dụng Internet và mạng xã hội, đảm bảo an toàn, lành mạnh; khẩn trương rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

 

Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng:

 

Thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố khi kết nối hệ thống thông tin vào mạng truyền số liệu chuyên dùng có trách nhiệm quản lý và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của mình và Cổng kết nối; quản lý truy nhập, giám sát và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin; hoàn thành phân loại cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin; rà soát, ban hành quy định về kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng gắn với quy chế sử dụng mạng nội bộ hoặc quy chế đảm bảo an toàn thông tin của đơn vị...

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND tỉnh phương án sử dụng và giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh trên mạng truyền số liệu chuyên dùng; chịu trách nhiệm đánh giá, cho ý kiến về mặt chuyên môn đối với phương án bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối...

 

Thái Ninh