Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến
Ngày đăng: 03/09/2019  14:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/9, UBND ban hành văn bản 321/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn.

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định liên quan và tình hình thực tế địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể, phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị để thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn kết chặt với vùng nguyên liệu và sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, có thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc.... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân góp phần xây dựng Chương trình nông thôn mới. Hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2019.

 

Hỗ trợ để các nhà sản xuất nông nghiệp cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho các siêu thị trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông về nông nghiệp công nghệ cao; mô hình sản xuất thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới, năng suất, chất lượng cao để nhân rộng cho người dân; chủ trì, rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp theo quy định hiện hành.

 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; rà soát, bố trí quỹ đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; dự kiến các vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đánh giá tiềm năng, thế mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, tổ chức sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường theo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với vùng nguyên liệu và thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi quy trình từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm... tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, cải thiện sinh kế người dân và ứng phó biến đổi khí hậu; có giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, sản xuất nông nghiệp, dược liệu dưới tán rừng, trồng rừng trên đất canh tác nương rẫy để giúp người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ  đẩy mạnh công tác chuyển giao những đề tài khoa học đã được công bố thành công trong thời gian qua để áp dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; tập trung ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tạo ra một số sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao đem lại hiệu quả kinh tế.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.

 

Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động -Thương binh và xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu qủa Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn Kon Tum và Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Qua 03 năm thực hiện Đề án các cấp, các ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tạo sự chuyển biến rõ nét về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của từng địa phương; chú trọng rà soát quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương; lựa chọn cây trồng, vật nuôi, công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao... nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                                Văn Hạ