Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Triển khai Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” của Thủ tướng Chỉnh phủ
Ngày đăng: 06/11/2019  14:55
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2920/UBND-NNTN ngày 04 tháng 11 năm 2019 triển khai thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” tại Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm nghèo tại địa phương theo thẩm quyền; xây dựng giải pháp, mô hình phù hợp với địa bàn; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về di dân, tái định cư, giảm nghèo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở và cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giảm nghèo.

 

Đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều áp dụng đối với các hộ dân tái định cư là hộ nghèo theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày  31 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định; chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách địa hương, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách thuộc Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định nêu trên.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp các khó khăn, hạn chế và những vướng mắc trong thực tiễn đối với các vấn đề liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện phù hợp với thực tiễn./.

 

                                                                                      Văn Hạ