Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến
Ngày đăng: 30/11/2019  21:44
Mặc định Cỡ chữ
Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, bộ mặt nền nông nghiệp cũng như nhận thức, tư duy sản xuất của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Với mục tiêu đưa nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, tỉnh Kon Tum đã đề ra nhiều mục tiêu thực hiện Đề án trong thời gian tới.

 

Cà chua và dưa leo được trồng bằng công nghệ cao tại huyện Kon Plông

 

Trước tiên, xây dựng và thành lập ít nhất 03 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen tại huyện Kon Plông, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà. Hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại những địa bàn có điều kiện thuận lợi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức quản lý, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đảm bảo cho khu nông nghiệp công nghệ cao này hoạt động có hiệu quả.

 

Xác lập ít nhất 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 01 vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn, cá nước lạnh, sản phẩm từ gia súc ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và 01 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đăk Hà; hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại những địa bàn có điều kiện thuận lợi nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ theo hướng công nghiệp; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

 

Ngoài ra, có ít nhất 03 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008. Khuyến khích phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cơ sở hỗ trợ sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành ít nhất 02 cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng cạnh tranh cao để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

 

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế; đồng thời có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết, sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

 

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp. Đó là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-06-2017 và Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh để nhân ra diện rộng.

 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất; kiên quyết thu hồi diện tích đất đã giới thiệu thực hiện các dự án trên địa bàn nhưng nhà đầu tư chậm hoặc không triển khai thực hiện để thu hút các dự án tiềm năng. Rà soát, khảo sát diện tích đất nông nghiệp có diện tích lớn, thuận lợi, vận động  dồn đổi, tích tụ đất để hình thành “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố; tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, đường giao thông, các dịch vụ hỗ trợ, hỗ trợ hệ thống nhà màng, nhà kính, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, thiết bị, …) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

 

Đồng thời, tăng hiệu quả sử dụng đất đai, nâng cao giá trị cây trồng trên 1 ha đất canh tác, chuyển một số diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp sang trồng một số loại cây khác có giá trị kinh tế cao, phát triển ngành trồng trọt theo hướng hình thành các cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thu hút các nhà đầu tư liên kết với người sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nhất là các khâu chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc gia như tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Tranh thủ sự trợ giúp của các nhà khoa học, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế sản xuất; xúc tiến, phát triển thương mại gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng liên kết chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các mô hình sản xuất khảo nghiệm trong nông nghiệp làm cơ sở dữ liệu xây dựng quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ,... nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

 

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu. Đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng bảo đảm gắn với chế biến và tiêu thụ. Khuyến khích và tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng;

 

Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao về lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về nông, lâm nghiệp và thủy sản.

 

Tiếp tục huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách (theo hình thức: PPP, tín dụng, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ quốc tế) và vận động đóng góp từ người dân; chú trọng đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật như thủy lợi, điện, đường giao thông, các dịch vụ hỗ trợ, hỗ trợ hệ thống nhà màng, nhà kính, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, thiết bị…

 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ ngành nông nghiệp, khoa học và công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức các đợt đi tham quan, học tập nghiên cứu mô hình về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số tỉnh, thành phố trong nước. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm phát triển, nhân ra diện rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả bền vững. Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp.

 

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh từng bước thay đổi tập quán sản xuất và tư duy, cách làm cũ của người dân, qua đó, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao; công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự tăng lên về số lượng, sự thay đổi về chất lượng doanh nghiệp đầu tư, nguồn vốn cam kết đầu tư vào địa bàn ngày càng tăng.

 

Cùng với đó, công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm, triển khai thực hiện; mối liên kết 4 nhà "Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông" được triển khai hiệu quả đã góp phần giúp người dân có có điều kiện đưa tiến bộ kỹ thuật vào thúc đẩy sản xuất; doanh nghiệp và nông dân có cơ hội hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./.

 

Bài, ảnh: Dương Nương