Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 25 đến ngày 29/11/2019
Ngày đăng: 02/12/2019  08:18
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Khắc phục các hạn chế trong công tác tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Chỉ đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG năm 2019; Tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng lao động có tay nghề cao, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề tại địa phương... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25 đến ngày 29/11/2019.

 

Khắc phục các hạn chế trong tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:

 

Triển khai các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch, giải pháp khắc phục đối với các sai sót, hạn chế tại ngành, đơn vị, địa phương mình về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

 

Tăng cường công tác chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động rà soát, kiểm tra, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và các vụ việc còn tồn đọng tại ngành, địa phương mình. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài.

 

Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân các cấp; đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân tại cơ sở, xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo dõi sát việc khắc phục những thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nghiêm việc chi trả chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại đơn vị, đặc biệt là tại địa điểm tiếp công dân ở cấp xã theo quy định.

 

Chỉ đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020:

 

Triển khai hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tuyển quân, lễ hội giao quân; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong giao, nhận quân; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt; tuyệt đối không để thanh niên không đạt tiêu chuẩn theo quy định nhập ngũ.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; gắn trách nhiệm từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe địa phương đối với chất lượng tuyển quân, lập hồ sơ quản lý công dân chuẩn bị nhập ngũ. Có kế hoạch cụ thể, đề ra những biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng tuyển quân. Tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị nhận quân thực hiện thâm nhập “ba gặp, bốn biết”. Nắm chắc, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong tuyển quân, nhất là những hành vi, vi phạm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân...

 

Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

 

Triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liana quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai sót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước.  Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi, cũng như hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo các nội dung theo ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG năm 2019:

 

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 đã được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2019 để xem xét, giải quyết. Kết quả giải ngân nguồn vốn được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc và các đơn vị có liên quan tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trước ngày 06/12/2019...

 

Tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng lao động có tay nghề cao, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề tại địa phương:

 

Nhằm tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng người lao động có tay nghề cao, nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm thu hút, đào tạo và sử dụng nhân lực có tay nghề cao, nhất là các nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nông dân sản xuất giỏi...; phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên một cách đồng bộ. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề phù hợp khả năng ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đào tạo kỹ năng dạy học theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020; hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mỗi xã một sản phẩm,... gắn với việc thu hút, đào tạo và sử dụng lao động có tay nghề cao.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; gắn đào tạo lao động có tay nghề cao với triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để các đối tượng biết các chính sách ưu đãi khi tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có chính sách vận động, khuyến khích nghệ nhân, lao động có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi… tham gia đào tạo nghề nghiệp; ưu tiên các nghề truyền thống và ngành, nghề ở nông thôn. Khảo sát đối tượng và lựa chọn các đối tượng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, lập bản cam kết tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo thường xuyên ở địa phương...

 

Thái Ninh