Thứ hai, Ngày 06/07/2020 -

Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/01/2020  10:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.

 

Trên cơ sở kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác PCTN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2019, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian đến. Đồng thời, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Kế hoạch đề ra một số nội dung triển khai, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân, báo chí và phương tiện truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

 

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

 

Tăng cường thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành, huyện, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị; rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Thực hiện công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng / trang TTĐT và các phương tiện thông tin truyền thông theo quy định.

 

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ...

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 

Thái Ninh