Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/01/2020  15:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND chỉ đạo triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với BCH Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật, cụ thể: Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ, trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ phải thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.../.

 

Thái Ninh