Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 22/05/2020  16:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành văn bản 1779/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3840/VPCP-KSTT ngày 15 tháng 5 năm 2020 về triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương:

 

Tiếp tục và nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chấp hành nghiêm các chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Phan Linh