Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng: 16/06/2020  16:01
Mặc định Cỡ chữ
Trong 2 ngày (15-16/6), Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có 05 chi bộ trực thuộc, với 50 đảng viên đang sinh hoạt và công tác tại Văn phòng.

 

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ năm 2015 đến nay, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ cũng gặp một số khó khăn, song toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng; cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra được thực hiện đạt và vượt. Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Nổi bật trong nhiệm kỳ là việc thực hiện lĩnh vực đột phá cải cách thủ tục hành chính; tham mưu thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động; xúc tiến đầu tư và tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp đã đem lại hiệu quả hết sức thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn.

 

Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, truyền thống đoàn kết gắn bó không ngừng được củng cố; trong hoạt động thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh được đặc biệt quan tâm và mang lại hiệu quả cao.

 

Cấp uỷ Đảng đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan. Công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được nghiêm túc thực hiện, việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được triển khai đúng quy trình. 

 

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế của cơ quan, đơn vị đến mức phải xử lý kỷ luật và phê bình nghiêm khắc; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ chưa thường xuyên, nhất là việc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ đắc lực hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: 100% cán bộ, đảng viên, người lao động đều được học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước;  100% cán bộ đảng viên, người lao động trong đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

 

Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tất cả các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Hàng năm, 100% cán bộ công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên; 100% đảng viên giữ mối quan hệ thường xuyên ở nơi cư trú; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm; Xây dựng cơ quan và các đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh; Đảng bộ giữ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Ban Chấp hàng Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 08 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tỵ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Đăng Trình được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí; 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II sắp tới.

 

Tin, ảnh: Dương Nương