Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Công bố các TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của các cơ quan trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 07/07/2020  15:42
Mặc định Cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định công bố các TTHC mới ban hành; các TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó, công bố mới 02 TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư, gồm: Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

 

Tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 06/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chung (lĩnh vực Chứng thực); 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (lĩnh vực Quốc tịch); 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (lĩnh vực Chứng thực) và 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Chứng thực). Đồng thời, bãi bỏ 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gồm (01 TTHC lĩnh vực Quốc tịch và 02 TTHC lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật) và 02 TTHC cấp huyện (lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật).

 

Tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công bố 09 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các TTHC số 1 đến 9 khoản II, mục A, phần I,  tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 06/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công bố 09 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực hỗ trợ vốn phát triển chính thức (ODA) và 02 TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; sửa đổi, bổ sung 02 TTHC thuộc lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài./.

 

                                                                                  Vũ Huệ - Lê Hằng