Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực
Ngày đăng: 10/09/2020  09:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/9/2020, UBND ban hành Công văn số 3392/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Rà soát các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đã phân cấp và căn cứ các quy định có liên quan, tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền các nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng của tỉnh.

 

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và nội dung định hướng phân cấp theo ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước cho cấp huyện, xã theo quy định; đẩy mạnh phân cấp về lĩnh vực như: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm; phát thanh và truyền hình; điện ảnh; khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động đầu tư xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, phát triển đô thị; hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, an toàn, vệ sinh lao động; thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, phí và lệ phí, tài sản công; quản lý đầu tư, đầu tư công, đầu tư nước ngoài./.

 

Cổng TTĐT tỉnh