Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Ngày đăng: 11/09/2020  16:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3441/UBND-KTTH về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

 

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị thành viên các khối thi đua thuộc tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện được mục tiêu vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

 

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng hiệu quả; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được và được dư luận đồng tình, tránh đề nghị khen thưởng tràn lan, gây dư luận không tốt trong xã hội.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về Thi đua, khen thưởng; hồ sơ khen thưởng trình phải đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục, tính chính xác về thành tích khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; thực hiện nghiêm túc thời gian trình khen thưởng theo đúng quy định.

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ cung cấp đầy đủ mức độ hoàn thành, số lượng, chất lượng công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng nhằm đảm bảo việc khen thưởng được thực chất và đúng với thành tích đạt được.

 

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) không xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những hồ sơ không đảm bảo theo quy định; không tiếp nhận và trình khen thưởng đối với những hồ sơ gửi cận ngày hoặc quá thời gian theo quy định (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất hoặc có quy định khác của UBND tỉnh). Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo hướng tăng cường hơn nữa việc tổ chức họp Hội đồng để thảo luận lấy phiếu biểu quyết về công tác thi đua khen thưởng, nhất là khen thưởng cấp Nhà nước./.

 

Cổng TTĐT tỉnh