Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Chỉ đạo tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày đăng: 16/09/2020  16:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3488/UBND-KTTH về tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh biết để đề xuất dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP./.

 

Cổng TTĐT tỉnh