Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 16/09/2020  22:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được Bộ Tư pháp phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum theo quy định.

 

Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Trụ sở của Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh